• Vietnam

Giao lưu các tỉnh, thành phố nước ngoài, trong nước có quan hệ hợp tác với thành phố

Giao lưu các tỉnh, thành phố nước ngoài, trong nước có quan hệ hợp tác với thành phố

09/06/2017 - 14/06/2017

Tại Vườn Tượng An Hội, Khu phố cổ.

Giao lưu

Quan hệ hợp tác