• Vietnam

Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

19:00 19/12/2017 - 09:00 22/12/2017

Tại thành phố Hội An

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; được Nhà nước tập trung xây dựng, được nhân dân nuôi dưỡng; sát cánh cùng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.