• Vietnam

Ngày doanh nhân Việt Nam 13.10

Ngày doanh nhân Việt Nam 13.10

07:00 23/10/2017 - 21:00 23/10/2017

Trên địa bàn thành phố

Hơn một tháng sau ngày tuyên bố Việt Nam độc lập, ngày 13/10/1945, Bác Hồ đã gửi một bức thư cho giới công thương, trong đó nhấn mạnh rằng "Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này".